Γενική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Η επιχείρησή μας με την επωνυμία: «Μιχαήλ Σαρρής» και διακριτικό τίτλο: "ATHENS-TAXIS", που εδρεύει στίς: Αχαρνές, οδός: Κηπουπόλεος, αριθμ: 13, Τηλ: 2102382157 και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@athens-taxis.gr, με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

    1. Ορισμός του όρου <<προσωπικά δεδομένα>>

Με τον όρο «προσωπικά δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες που αναφέρονται σε ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, (εν ζωή) όπως ενδεικτικά: όνομα, επίθετο, διεύθυνση, email, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά

   2. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

   3. Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε;

Πραγματοποιείται η συλλογή και η επεξεργασία από την επιχείρησή μας μόνο των απαραίτητων προσωπικών δεδμένων από τους καταναλωτές μας και μόνον για να εκτελεί αυτή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την συμφωνία των μερών.  Με εξαίρεση τυχόν δεδομένων που συλλέγονται από τα Cookies τα δεδομένα περιορίζονται σε όσα έχετε παράσχει εσείς ρητά και για τον συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας.  Επίσης, συλλέγουμε δεδομένα κατά την επίσκεψή σας στους ιστότοπούς μας με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι εσείς έχετε συναινέσει προς τούτο, συναίνεση η οποία τεκμαίρεται από το έντυπο συναίνεσης-συγκατάθεσης με την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων.

 α) Δεδομένα ταυτότητας, όπως όνομα, επώνυμο, προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail.).

 β) Στοιχεία ταυτοποίησης (IP address) για λόγους ασφαλείας και εύρυθμης λειτουργίας της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας.

   4.  Γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η επεξεργασία των δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Εταιρεία μας. Θα ζητηθούν τα προσωπικά δεδομένα σας, μόνο όταν προχωρήσετε σε κράτηση, προ-κράτηση και τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση των τουριστικών υπηρεσιών που εσείς ζητήσατε και εμείς σας παρέχουμε.

Γενικότερα, τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να σας παρασχεθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες υπηρεσίες :

α) Mίσθωση από την επιχείρησή μας των ΙΕΧ και ΙΔΧ αυτοκινήτων ιδιοκτησίας μας και συνεργαζόμενων με εμάς οχημάτων για την μεταφορά σας σε ξενοδοχεία, αεροδρόμιο, τουριστικά αξιοθέατα και οργανωμένες εκδρομές.

β) Κράτηση σε ξενοδοχειακές μονάδες

γ) Κράτηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων,

δ) Ενοικίαση yacht

ε) Ενοικίαση αεροσκαφών και ελικοπτέρων

   5.  Νομιμοποίηση για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Η επιχείρησή μας συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν οι τουριστικές υπηρεσίες που σας προσφέρουμε κατόπιν αιτήματός σας. Επίσης συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση, όπως να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς είτε να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα  ή αρχή επιβολής του νόμου.

   6.  Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η επιχείρησή μας τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της του σκοπού της επεξεργασίας και έως επτά (7) έτη μετά την λήξη της συνεργασίας μας.  Μετά τη λήξη αυτής (της διάρκειας), τα δεδομένα καταστρέφονται και διαγράφονται χωρίς να απαιτηθεί η συναίνεσή σας εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ,ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε έννομες υποχρεώσεις της σχετιζόμενες ιδίως με την τήρηση της Φορολογικής νομοθεσίας ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της επιχείρησης ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής Τα στοιχεία που βρίσκονται στο φυσικό κατάστημα δεν καταστρέφονται και ούτε διαγράφονται για φορολογικούς λόγους.

   7.  Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματα

α) Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες

β) Το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας,

γ) Το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»). Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά σας στοιχεία που διατηρεί η επιχείρησή μας μετά το πέρας  των εκ μέρους μας υπηρεσιών και εφ΄οσον δεν επιβάλλεται τήρηση εκ του Νόμου.

δ) Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος,

ε) Το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλον – πλην εμάς- υπεύθυνο επεξεργασίας, καθώς και

στ) Το δικαίωμα εναντίωσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.  Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Επιχείρησή μας στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραλαβή του.

ζ) Το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης-συγκατάθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι ίδιοι διαπιστώσετε παραβίαση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. (Κηφισίας 1-3,Τ.Κ:11523,Αθήνα,τηλ:2106475600,ιστότοπος: www.dpa.gr, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@dpa.gr

Η επιχείρησή μας θα ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές εντός 72 ωρών του συμβάντος παραβίασης συστημάτων, καθώς και τους πελάτες μας των οποίων τα δεδομένα χάθηκαν.

   8.  Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για τυχόν απορίες/θέματα;

Για οποιαδήποτε δε απορία σας, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση μας «info@athens-taxis.gr»

Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter): Η επιχείρησή μας σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε, αν το επιθυμείτε, να ενημερώνεστε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση σχετικά με προωθητικές/ διαφημιστικές ενέργειες της π.χ.τυχόν προσφορές κλπ. ).

Υπηρεσίες ενημέρωσης στον Ιστότοπο: Η επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης για τους πελάτες της.

   9.  Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Η επεξεργασία των δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με: α) τους όρους της συμβατικής μας σχέσης, β) τη συγκατάθεση σας γ) τις υποχρεώσεις της επιχείρησής μας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία κ.ά.), και δ) το έννομο συμφέρον της Επιχείρησής μας.

  10.  Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Η επιχείρησή μας εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση . των δεδομένων σας σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους/δικαστικούς φορείς/αρχές.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει το προσωπικό της επιχείρησής μας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και τα συνεργαζόμενα με εμάς οχήματα τα οποία έχουν δεσμευτεί εγγράφως με όρους που ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία και είναι απολύτως συνδεδεμένα με την μεταφορά των πελατών μας.

   11. Τι προστασία διαθέτει η ιστοσελίδα μας;

H ιστοσελίδα μας διαθέτει σύγχρονα δυναμικά προγράμματα προστασίας antivirus (Comodo Positive SSL) που παρέχονται από τις τρέχουσες εκδόσεις του control panel.

Η επιχείρησή μας δεσμεύεται να τηρεί εχεμύθεια, να μη στέλνει σε τρίτους δεδομένα σας χωρίς την άδεια σας, να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, και να να συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

   12. Πως μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση/διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων;

Τη χρήση/διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων δύνασθε να ελέγχετε μέσω επικοινωνίας με την  ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@athens-taxis.gr

   13. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα αποστέλλοντας

* αν επιθυμείτε την διόρθωση των δεδομένων σας στο λογαριασμό χρήστη σας, μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτόν και να πραγματοποιήσετε οιανδήποτε διόρθωση ή μεταβολή χωρίς να απαιτείται η υποβολή αιτήματος.

* αν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μπορείτε να την πραγματοποιείτε με την επιλογή του συνδέσμου «Για διαγραφή από τη λίστα αποστολής newsletter κάντε κλικ εδώ» που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.

   14. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας.  Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η επιχείρηση μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

   15. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα δεδομένα σας είναι τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών.